Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru a určujú zásady obchodných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim.
Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom okamihom odoslania objednávky predávajúcemu.
Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.


1. Všeobecné obchodné podmienky

 1. Vymedzenie pojmov
 2. Povinnosti a záväzky zmluvných strán
 3. Náležitosti objednávky, zrušenie objednávky
 4. Kúpna cena, platobné podmienky
 5. Dodacie lehoty, podmienky a termíny
 6. Cena za dopravu
 7. Záručná lehota
 8. Reklamácie
 9. Ochrana osobných údajov
 10. Záverečné ustanovenia

2. Reklamačný poriadok

 1. Predmet úpravy
 2. Zodpovednosť predávajúceho
 3. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho
 4. Závady tovaru
 5. Reklamácia tovaru
 6. Záručná doba
 7. Vylúčenie záruky tovaru
 8. Preberanie tovaru
 9. Postup pri uplatnení zodpovednosti za závady tovaru (postup pre uplatnenie reklamácie)
 10. Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky

I. Vymedzenie pojmov

 1. Na účely obchodných podmienok rozumieme pod pojmom zmluvné strany:
  1. Predávajúci :
   • Martina Ivaničová – INTERIA, s.r.o.
   • Osuského 18, 851 03  Bratislava,
   • IČO  51 940 370, DIČ 2120 84 1580, IČ DPH  SK 2120 84 1580
   • Bankové spojenie: VÚB  a.s. , číslo účtu: SK50 0200 0000 0040 1642 2951
   • Zapísaná v Živnostenskom registri Obvodný úrad Nitra.
   • Číslo živnostenského registra  430 - 26809

   Orgán dozoru:
   • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
   • Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
   • PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
   • odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
   • tel.: 037/7720 001
   • tel.: 037/7720 034
   • fax: 037/ 7720 024
   • e-mail: nr@soi.sk
  2. Kupujúci :

   Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

   • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

    Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

    Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

   • Podnikateľom sa rozumie:
    • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
    • osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
    • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
    • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predspiu.

    Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

   Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

  3. Kúpna zmluva

   Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

   Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

   Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky.

   Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

   Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.kancelarskynabytok.eu.sk, www.kancelarsky.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 2. Na účely obchodných podmienok sa rozumie pod pojmom:
  1. Tovar – produkt, výrobok, súčasť výrobku alebo služba, ktorú je predávajúci oprávnený poskytovať na účely jeho konečného predaja spotrebiteľovi podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
  2. Objednávka- verejne prístupný formulár určený na objednanie a následnú kúpu tovaru kupujúcim,
  3. Zásielka – tovar podľa objednávky určený na doručenie kupujúcemu,
  4. Potvrdenie objednávky predávajúcim– uzatvorenie kúpnej zmluvy,
  5. Kúpna cena – cena platná v deň odoslania objednávky kupujúcim,
  6. Dodacia lehota– lehota, ktorá je garantovaná predávajúcim a je uvedená pri konkrétnom druhu tovaru.
 

II. Povinnosti a záväzky zmluvných strán

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že :

  • dodá kupujúcemu požadovanú kvalitu, rozmer, druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky,
  • vystaví a dodá kupujúcemu spolu so zásielkou faktúru (daňový doklad),
 2. Kupujúci sa zaväzuje:

  • pred prevzatím a zaplatením zásielky dopravcovi tovar riadne prekontrolovať. Zodpovednosť za poškodenie zásielky v priebehu jeho prepravy nesie prepravca, nakoľko všetok tovar je poistený. V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, zásielku rozbaľte a skontrolujte, či je tovar poškodený. Ak áno, ihneď na mieste spíšte s vodičom prepravcu zápis o reklamácii a zásielku pošlite späť. O tejto situácii je potrebné nás bezodkladne informovať na obchod@kancelarskynabytok.eu.sk alebo na tel. č.: +421 911 707 115. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri preberaní zásielky, je kupujúci povinný túto reklamáciu uplatniť e-mailom na info@kancelarskynabytok.sk, telefonicky na tel. č..: +421 911 707 115 alebo písomne na adresu predávajúceho, kde bude uvedené meno, priezvisko, adresa kupujúceho, telefonický kontakt, číslo objednávky a opis poškodeného tovaru.
  • skontrolovať tiež počet balení a tento počet zapíše do prepravného listu, ktorý podpíše pri preberaní zásielky. Je to nevyhnutné pre prípad, že by nebola dodaná niektorá súčasť celej zásielky.
  • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške 100% v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

III. Náležitosti objednávky, zrušenie objednávky

 1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.kancelarskynabytok.eu.sk . Kupujúci môže tovar objednať tiež e-mailom na adrese  obchod@kancelarskynabytok.eu.sk  alebo telefonicky na tel. č. +421 911 707 115. V prípade, ak si tovar objedná telefonicky, je povinný ho max. do 48 hodín potvrdiť ďalším z vyššie uvedených spôsobov (internetový obchod, e –mail).
 2. Pre platnosť elektronickej objednávky je potrebné pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho.

   Objednávka musí obsahovať:

  1. presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet
  2. cenu za mernú jednotku tovaru a celkovú cenu,
  3. cenu za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru.

  Ďalej musí objednávka obsahovať pravdivú identifikáciu týkajúcu sa osoby kupujúceho:

  1. ak je kupujúcim fyzická osoba, je nutné uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu doručenia,
  2. ak je kupujúcim právnická osoba, je nutné uviesť obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, IČO, DIČ, (IČ DPH ak je kupujúci platiteľom DPH), meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a adresu doručenia, v prípade, ak sa nezhoduje s fakturačnou adresou.
 3. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou ( v súlade s čl. IV. bod 7) na e-mail zadaný kupujúcim v objednávke a pri potvrdení tiež oznámi kupujúcemu približný termín, kedy bude tovar k dispozícii na odber, resp. dodaný. Momentom potvrdenia objednávky predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 4. Odstúpenie od zmluvy:
  1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

   V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

   Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim.

   Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

   Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

   Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

   Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

  2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

   V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

   Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).V prípade, ak náklady predávajúceho spojené so zrušením objednávky sú vyššie ako poskytnutá záloha, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho preukázateľnú výšku nákladov, ktoré mu v súvislosti so zrušením objednávky vznikli.

  3. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

   Predávajúci má právo zrušiť objednávku pred záväzným potvrdením bez udania dôvodu. Predávajúci môže tiež zrušiť objednávku pred jej potvrdením, resp. do 48 hodín po jej potvrdení z dôvodu, že vybraný tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa (výrobcu) tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje neodkladne v uvedenej lehote informovať kupujúceho za účelom ďalšieho postupu. V prípade, ak kupujúci už zaplatil celú alebo pomernú časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu (po dohode s kupujúcim) v najkratšom možnom termíne, max do 15 kalendárnych dní.

   Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné objednávku potvrdiť, lebo kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať na zadanú e-mailovú adresu, resp. telefonicky,...).

  Zrušenie objednávky môže kupujúci urobiť e-mailom na adresu info@kancelarskynabytok.eu.sk . Predávajúci môže zrušenie objednávky prijať tiež telefonicky, následne je ho však potrebné potvrdiť jedným z predchádzajúcich spôsobov.

IV. Kúpna cena, platobné podmienky

 1. Tovar je vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia jeho ceny kupujúcim.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmien dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach sa predávajúci zaväzuje kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky .
 4. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.
 5. Cena za jednotlivé kusy tovarov je uvádzaná ako konečná cena tovaru.
 6. Predávajúci prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach predávajúceho v deň odoslania objednávky. Zľavy sú poskytované prostredníctvom akcií.
 7. Pri špeciálnych objednávkach a v prípade, keď to bude predávajúci požadovať je kupujúci povinný pred potvrdením objednávky predávajúcim uhradiť zálohu vo výške 50 % z celkovej ceny objednávky, podľa bodu 8 A. Za deň uhradenia zálohy sa považuje deň pripísania konkrétnej čiastky na účet predávajúceho (kupujúci musí úhradu preukázať – napr. zaslaním kópie prevodného príkazu). Predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu do 24 hod. odo dňa, keď kupujúci preukáže doklad o uhradení považovanej zálohy a až vtedy sa stáva objednávka záväznou.

   V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho po jej potvrdení predávajúcim si poskytnutú zálohu v plnej výške ponecháva predávajúci na úhradu nákladov.

 8. Kupujúci môže za tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. Prevod vopred na účet/ Vklad na účet:
   • Bankové spojenie: VÚB  a.s. , číslo účtu: SK50 0200 0000 0040 1642 2951
   • Ako variabilný symbol sa uvádza číslo zálohovej faktúry, prípadne kupujúci uvedie do poznámky tiež svoje meno a priezvisko. Pri tomto spôsobe platenia je kupujúci povinný zaplatiť za tovar vopred vo výške 100% z celkovej ceny zásielky po tom, ako mu bude potvrdená dostupnosť tovaru a následne zaslaná zálohová faktúra. Objednávka bude potvrdená kupujúcemu až v deň pripísania ceny na účet predávajúceho.
  2. Na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
  3. Platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení individuálnych podmienok vopred dohodnutých oboma stranami)
  4. Pomocou platobného systému PAYPAL

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kancelarskynabytok.eu.sk  fakturuje výhradne v mene EURO.

V. Dodacie lehoty, podmienky a termíny

 1. Adresou doručenia sa rozumie dodacia adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím vlastných prostriedkov (pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak), alebo s využitím kuriérskych služieb.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu. Pred dodaním bude kupujúci min. 24 hodín vopred kontaktovaný e-mailom. V deň preberania zásielky bude dopravca telefonicky kontaktovať kupujúceho.
 3. Doba pre dodanie tovaru:
  • pri tovare ,,skladom“ - je dodávka tovaru uskutočnená do 1-3 pracovných dní,
  • pri tovare ,,na objednávku“ - je štandardná dodacia lehota 2-4 týždne od potvrdenia objednávky. V prípade predĺženia dodacej lehoty zo strany dodávateľa sa predávajúci zaväzuje kupujúceho neodkladne informovať,
 4. V cene prepravy nie je zahrnutá vynáška na miesto určenia, pokiaľ to nie je dohodnuté inak.
 5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežne aplikovaných obaloch.
 6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou.

VI. Cena za dopravu

Rozvoz tovaru v rámci celej SR zdarma bez ohľadu na výšku objednávky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kancelarskynabytok.eu.sk  fakturuje výhradne v mene EURO.

VII. Záručná lehota

 1. Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (ak nie je vopred dohodnuté inak).
 2. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru.

VIII. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované telefonicky na tel. č.: +421 911 707 115, e-mailom na info@kancelarskynabytok.eu.sk  Podrobnosti o zodpovednosti za závady, spôsobe a podmienkach reklamácie stanovuje Reklamačný poriadok (viď nižšie).

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov predávajúcim za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom
 2. Zaslaním objednávky predávajúcemu udeľuje kupujúci súhlas na zverejnenie údajov v zmysle zákona č. 428/2002Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.
 4. V prípade sporov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok sa pokúsia zmluvné strany tieto vyriešiť dohodou. Za predpokladu, že nedôjde k vyriešeniu sporov týmto spôsobom, rozhodne vo veci vecne a miestne príslušný súd.
 5. Ak sa v jednotlivých ustanoveniach neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z obsahu obchodných podmienok musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom, faxom alebo odovzdané osobne. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to dňom kedy sa príslušné podanie vrátilo odosielateľovi ako nedoručené, a tiež dňom keď jeho prevzatie adresát bezdôvodne odmietol.
 6. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.januára 2011.

Reklamačný poriadok

I. Predmet úpravy

 1. Prevádzkovateľ obchodu www.kancelarskynabytok.eu.sk  vydáva v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tento reklamačný poriadok v nižšie uvedenom znení.
 2. Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktorý bola poskytnutá záruka a ktorý si zakúpili kupujúci (spotrebiteľ – viď Obchodné podmienky).

II. Zodpovednosť predávajúceho

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar, ktorý si zakúpil:
  1. má požadovanú kvalitu, rozmer, druh a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim alebo výrobcom
  2. je bez závad
  3. predal za cenu uvedenú v cenníku alebo na základe dohodnutej ceny.
 2. Predávajúci ďalej zodpovedá kupujúcemu za závady tovaru, ktoré:
  1. existovali pri jeho prevzatí
  2. vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci alebo výrobca tovaru vo svojom záručnom liste potvrdeným predávajúcim alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom poriadku.
 3. Pri predaji tovaru je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad preukazujúci jeho zakúpenie.

III. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho

 1. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za závady tovaru, ktoré:
  1. nemožno pokladať za závady a na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa čl. VII.,
  2. vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré kupujúci uplatnil až po jej uplynutí.
 2. Predávajúci tiež nezodpovedá za závady tovaru, ak spotrebiteľ nevie hodnoverným spôsobom preukázať jeho zakúpenie od predávajúceho.

IV. Závady tovaru

Závady tovaru rozlišujeme na odstrániteľné, neodstrániteľné alebo opakujúce sa.

 1. Odstrániteľné závady sa považujú závady tovaru, odstránením ktorých neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné závady, je kupujúci oprávnený požadovať:
  1. ich bezplatné, riadne a včasné odstránenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia zákonom ustanovenej lehoty (max. do 30 dní) a na svoje náklady,
  2. výmenu chybnej súčiastky, časti alebo dielu tovaru, ak sa chyby týkajú iba súčiastky, časti alebo dielu,
  3. výmenu tovaru, za predpokladu, že ešte nebol použitý a tiež ak by výmenou súčiastky (časti, dielu) vznikli predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť závady,
 2. Neodstrániteľné závady sú závady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru. Pri preukázaní neodstrániteľných závád je kupujúci oprávnený požadovať výmenu závadného tovaru za tovar bez závád. V prípade, ak výmena tovaru zo strany predávajúceho, resp. výrobcu nie je možná, realizovateľná a zistená závada bráni riadnemu užívaniu tovaru, je kupujúci oprávnený požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky .
  Ak ide o závadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, môže predávajúci na základe žiadosti kupujúceho poskytnúť primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. Po poskytnutí zľavy nie je možné uplatniť si nároky z takto zľavneného tovaru, resp. časti alebo dielu.
 3. Opakujúce sa závady, je kupujúci oprávnený požadovať aby predávajúci vymenil závadný tovar za bezzávdný alebo odstúpil od zmluvy, ak závadu síce možno odstrániť avšak táto závada bráni riadnemu užívaniu tovaru vzhľadom na vyskytnutie tej istej závady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich záručných opravách alebo pre väčší počet závád, ktoré sa na tovare súčasne vyskytli, pričom každá z závád bráni riadnemu užívaniu veci.

V. Reklamácia tovaru

 1. Kupujúci má právo vytknúť závady tovaru zistené na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá.
 2. Závadu tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, bezodkladne po tom, čo mal možnosť si pozrieť tovar.
 3. Ak ide o závadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom, kupujúci je oprávnený vytknúť závadu tovaru odo dňa jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
 4. Ak kupujúci nevytkne závadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká. Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uplatnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.
 5. Predávajúci je povinný spísať o vytknutí závady reklamačný protokol (ďalej ako ,,protokol“), ktorý obsahuje najmä údaje, kto, kedy a kde vytkol závadu tovaru, popis závady a spôsob vybavenia.

VI. Záručná doba

 1. Na všetky druhy tovaru poskytuje predávajúci záruku v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak pri konkrétnom tovare.
 2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Záruka sa nevzťahuje na:
  • opotrebovanie tovaru bežným používaním,
  • prípady, keď je tovar poškodený neodbornou montážou, manipuláciou a zaobchádzaním.
 4. Podmienkou pre uznanie reklamácie je, aby bola uplatnená počas záručnej lehoty. Všetky reklamácie sú vybavované v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 5. Pri výmene tovaru za nový tovar v rámci reklamácie začne plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru od predávajúceho.

VII. Vylúčenie záruky tovaru

Záruka sa nevzťahuje na závady tovaru, ktoré po ich prevzatí:

 1. spôsobil kupujúci alebo iná osoba poškodením tovaru alebo neodbornou manipuláciou alebo vznikli nezávisle od ich konania vyššou mocou (vis maior),
 2. vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je tovar určený,
 3. zjavne mechanicky alebo inak zničeného alebo evidentne poškodeného alebo znečisteného tovaru cudzou látkou, z ktorého je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie nemohla spôsobiť kupujúcim reklamovaná závada,
 4. vznikli ako následok o svojvoľných opráv alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa tohto reklamačného poriadku, o iných zrejmých neodborných zásahov tovaru alebo akýmkoľvek iným jeho zaobchádzaním, ktoré je v rozpore so záručnými podmienkami o nesprávneho skladovania, uschovania alebo odkladania tovaru v nevhodnom prostredí, o pri poškodení ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou.

VIII. Preberanie tovaru

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar a jeho obal, bezodkladne po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru bezodkladne pri preberaní tovaru vyhotoví kupujúci spolu s dopravcom protokol o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca.

IX. Postup pri uplatnení zodpovednosti za závady tovaru (postup pre uplatnenie reklamácie)

 1. Na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie pod pojmom miesto uplatnenia reklamácie sídlo predávajúceho; v prípade, že má predávajúci aj ďalšie miesta predaja tovaru, aj tieto miesta. (ďalej len ,,miesto uplatnenia reklamácie“).
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť zodpovednosť za vady tovaru (ďalej len ,,reklamácia“) v mieste uplatnenia reklamácie. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom úplného a riadneho spísania protokolu a doložením všetkých príslušných dokladov podľa tohto článku.
 3. Reklamácia musí obsahovať:
  • názov reklamovaného tovaru,
  • konkrétny popis závady,
  • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť,
  • kópiu dokladov o nadobudnutí (dodací list, faktúru alebo iný hodnoverný doklad.),
  • záručný list ( u príslušenstva je záručným listom doklad o nadobudnutí – stačí kópia),
  • adresu, na ktorú zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na kupujúceho (tel. č. , e-mail).
 4. V prípade, ak kupujúci spolu s tovarom nepredloží doklady o nadobudnutí, predávajúci si vyhradzuje právo nezačať konanie o reklamácii tovaru až do doby, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. Na odstránenie formálnych nedostatkov určí predávajúci lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni.
 5. V prípade, ak kupujúci neodstráni formálne nedostatky v lehote podľa bodu 4, predávajúci konanie o reklamácii tovaru zastaví.
 6. Ak kupujúci uschoval u predávajúceho reklamovaný tovar, predávajúci ho primeraným spôsobom vyzve (písomne, telefonicky, faxom, e-mailom), aby tovar do siedmich (7) kalendárnych dní vyzdvihol na adrese uvedenej na reklamačnom protokole. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar uschovaný za skladné vo výške 1,5 EUR za každý deň uloženia, najdlhšie však do šiestich (6) mesiacov odo dňa odoslania písomného upozornenia na vyzdvihnutie tovaru. Po uplynutí uvedenej 6 -mesačnej lehoty vznikne predávajúcemu právo tovar držať, užívať ho, nakladať s ním, a nadobudne k tovaru vlastnícke právo.
 7. Reklamáciu prijíma predávajúci, resp. jeho zamestnanec, ktorý je určený na prijímanie reklamácií kupujúcich (,,zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií“). Pri uplatnení reklamácie predávajúci, resp. zamestnanec poverený vybavovaním reklamácie je povinný spísať protokol, ktorý po spísaní kupujúci musí potvrdiť podpisom. Jedno vyhotovenie protokolu predávajúci vydá kupujúcemu. Na účely podľa tohto odseku je predávajúci oprávnený spracovávať osobné údaje kupujúceho.
 8. Následne predávajúci, resp. jeho zamestnanec poverený vybavovaním reklamácie je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní, následne písomne informovať zákazníka o jej riešení. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. podľa dohodnutého termínu.
 9. Ak ide o odstrániteľnú zrejmú závadu, predávajúci závadu odstráni podľa možností bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej lehoty a na svoje náklady.
 10. Ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu, predávajúci vymení chybný tovar za bezchybný. Ak to nie je možné môže kupujúci dostať zľavu na tovar alebo zrušiť zmluvu a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky.
 11. Ak predávajúci odstránil závadu tovaru, alebo chybný tovar vymenil za bezchybný, považuje sa reklamácia za vybavenú.
 12. Ak tovar pri reklamácii treba osobitne posúdiť, lehota na jej vybavenie nemôže presiahnuť tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba, ktorú zavinil kupujúci svojim konaním alebo svojou nespoluprácou, resp. neposkytnutím súčinnosti.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok, sa použijú najmä ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona a Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj ustanovenia iných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa primerane použijú aj pri oprave a úprave tovaru.
 3. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.januára 2011.