REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Predmet úpravy
 2. Zodpovednosť predávajúceho
 3. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho
 4. Závady tovaru
 5. Reklamácia tovaru
 6. Záručná doba
 7. Vylúčenie záruky tovaru
 8. Preberanie tovaru
 9. Postup pri uplatnení zodpovednosti za závady tovaru (postup pre uplatnenie reklamácie)
 10. Záverečné ustanovenia

I. Predmet úpravy

 1. Prevádzkovateľ obchodu www.kancelarskynabytok.eu.sk  vydáva v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tento reklamačný poriadok v nižšie uvedenom znení.
 2. Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktorý bola poskytnutá záruka a ktorý si zakúpili kupujúci (spotrebiteľ – viď Obchodné podmienky).

II. Zodpovednosť predávajúceho

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar, ktorý si zakúpil:
  1. má požadovanú kvalitu, rozmer, druh a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim alebo výrobcom
  2. je bez závad
  3. predal za cenu uvedenú v cenníku alebo na základe dohodnutej ceny.
 2. Predávajúci ďalej zodpovedá kupujúcemu za závady tovaru, ktoré:
  1. existovali pri jeho prevzatí
  2. vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci alebo výrobca tovaru vo svojom záručnom liste potvrdeným predávajúcim alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom poriadku.
 3. Pri predaji tovaru je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad preukazujúci jeho zakúpenie.

III. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho

 1. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za závady tovaru, ktoré:
  1. nemožno pokladať za závady a na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa čl. VII.,
  2. vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré kupujúci uplatnil až po jej uplynutí.
 2. Predávajúci tiež nezodpovedá za závady tovaru, ak spotrebiteľ nevie hodnoverným spôsobom preukázať jeho zakúpenie od predávajúceho.

IV. Závady tovaru

Závady tovaru rozlišujeme na odstrániteľné, neodstrániteľné alebo opakujúce sa.

 1. Odstrániteľné závady sa považujú závady tovaru, odstránením ktorých neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné závady, je kupujúci oprávnený požadovať:
  1. ich bezplatné, riadne a včasné odstránenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia zákonom ustanovenej lehoty (max. do 30 dní) a na svoje náklady,
  2. výmenu chybnej súčiastky, časti alebo dielu tovaru, ak sa chyby týkajú iba súčiastky, časti alebo dielu,
  3. výmenu tovaru, za predpokladu, že ešte nebol použitý a tiež ak by výmenou súčiastky (časti, dielu) vznikli predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť závady,
 2. Neodstrániteľné závady sú závady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru. Pri preukázaní neodstrániteľných závád je kupujúci oprávnený požadovať výmenu závadného tovaru za tovar bez závád. V prípade, ak výmena tovaru zo strany predávajúceho, resp. výrobcu nie je možná, realizovateľná a zistená závada bráni riadnemu užívaniu tovaru, je kupujúci oprávnený požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky .
  Ak ide o závadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, môže predávajúci na základe žiadosti kupujúceho poskytnúť primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. Po poskytnutí zľavy nie je možné uplatniť si nároky z takto zľavneného tovaru, resp. časti alebo dielu.
 3. Opakujúce sa závady, je kupujúci oprávnený požadovať aby predávajúci vymenil závadný tovar za bezzávdný alebo odstúpil od zmluvy, ak závadu síce možno odstrániť avšak táto závada bráni riadnemu užívaniu tovaru vzhľadom na vyskytnutie tej istej závady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich záručných opravách alebo pre väčší počet závád, ktoré sa na tovare súčasne vyskytli, pričom každá z závád bráni riadnemu užívaniu veci.

V. Reklamácia tovaru

 1. Kupujúci má právo vytknúť závady tovaru zistené na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá.
 2. Závadu tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, bezodkladne po tom, čo mal možnosť si pozrieť tovar.
 3. Ak ide o závadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom, kupujúci je oprávnený vytknúť závadu tovaru odo dňa jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
 4. Ak kupujúci nevytkne závadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká. Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uplatnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.
 5. Predávajúci je povinný spísať o vytknutí závady reklamačný protokol (ďalej ako ,,protokol“), ktorý obsahuje najmä údaje, kto, kedy a kde vytkol závadu tovaru, popis závady a spôsob vybavenia.

VI. Záručná doba

 1. Na všetky druhy tovaru poskytuje predávajúci záruku v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak pri konkrétnom tovare.
 2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Záruka sa nevzťahuje na:
  • opotrebovanie tovaru bežným používaním,
  • prípady, keď je tovar poškodený neodbornou montážou, manipuláciou a zaobchádzaním.
 4. Podmienkou pre uznanie reklamácie je, aby bola uplatnená počas záručnej lehoty. Všetky reklamácie sú vybavované v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 5. Pri výmene tovaru za nový tovar v rámci reklamácie začne plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru od predávajúceho.

VII. Vylúčenie záruky tovaru

Záruka sa nevzťahuje na závady tovaru, ktoré po ich prevzatí:

 1. spôsobil kupujúci alebo iná osoba poškodením tovaru alebo neodbornou manipuláciou alebo vznikli nezávisle od ich konania vyššou mocou (vis maior),
 2. vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je tovar určený,
 3. zjavne mechanicky alebo inak zničeného alebo evidentne poškodeného alebo znečisteného tovaru cudzou látkou, z ktorého je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie nemohla spôsobiť kupujúcim reklamovaná závada,
 4. vznikli ako následok o svojvoľných opráv alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa tohto reklamačného poriadku, o iných zrejmých neodborných zásahov tovaru alebo akýmkoľvek iným jeho zaobchádzaním, ktoré je v rozpore so záručnými podmienkami o nesprávneho skladovania, uschovania alebo odkladania tovaru v nevhodnom prostredí, o pri poškodení ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou.

VIII. Preberanie tovaru

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar a jeho obal, bezodkladne po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru bezodkladne pri preberaní tovaru vyhotoví kupujúci spolu s dopravcom protokol o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca.

IX. Postup pri uplatnení zodpovednosti za závady tovaru (postup pre uplatnenie reklamácie)

 1. Na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie pod pojmom miesto uplatnenia reklamácie sídlo predávajúceho; v prípade, že má predávajúci aj ďalšie miesta predaja tovaru, aj tieto miesta. (ďalej len ,,miesto uplatnenia reklamácie“).
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť zodpovednosť za vady tovaru (ďalej len ,,reklamácia“) v mieste uplatnenia reklamácie. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom úplného a riadneho spísania protokolu a doložením všetkých príslušných dokladov podľa tohto článku.
 3. Reklamácia musí obsahovať:
  • názov reklamovaného tovaru,
  • konkrétny popis závady,
  • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť,
  • kópiu dokladov o nadobudnutí (dodací list, faktúru alebo iný hodnoverný doklad.),
  • záručný list ( u príslušenstva je záručným listom doklad o nadobudnutí – stačí kópia),
  • adresu, na ktorú zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na kupujúceho (tel. č. , e-mail).
 4. V prípade, ak kupujúci spolu s tovarom nepredloží doklady o nadobudnutí, predávajúci si vyhradzuje právo nezačať konanie o reklamácii tovaru až do doby, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. Na odstránenie formálnych nedostatkov určí predávajúci lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni.
 5. V prípade, ak kupujúci neodstráni formálne nedostatky v lehote podľa bodu 4, predávajúci konanie o reklamácii tovaru zastaví.
 6. Ak kupujúci uschoval u predávajúceho reklamovaný tovar, predávajúci ho primeraným spôsobom vyzve (písomne, telefonicky, faxom, e-mailom), aby tovar do siedmich (7) kalendárnych dní vyzdvihol na adrese uvedenej na reklamačnom protokole. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar uschovaný za skladné vo výške 1,5 EUR za každý deň uloženia, najdlhšie však do šiestich (6) mesiacov odo dňa odoslania písomného upozornenia na vyzdvihnutie tovaru. Po uplynutí uvedenej 6 -mesačnej lehoty vznikne predávajúcemu právo tovar držať, užívať ho, nakladať s ním, a nadobudne k tovaru vlastnícke právo.
 7. Reklamáciu prijíma predávajúci, resp. jeho zamestnanec, ktorý je určený na prijímanie reklamácií kupujúcich (,,zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií“). Pri uplatnení reklamácie predávajúci, resp. zamestnanec poverený vybavovaním reklamácie je povinný spísať protokol, ktorý po spísaní kupujúci musí potvrdiť podpisom. Jedno vyhotovenie protokolu predávajúci vydá kupujúcemu. Na účely podľa tohto odseku je predávajúci oprávnený spracovávať osobné údaje kupujúceho.
 8. Následne predávajúci, resp. jeho zamestnanec poverený vybavovaním reklamácie je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní, následne písomne informovať zákazníka o jej riešení. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. podľa dohodnutého termínu.
 9. Ak ide o odstrániteľnú zrejmú závadu, predávajúci závadu odstráni podľa možností bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej lehoty a na svoje náklady.
 10. Ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu, predávajúci vymení chybný tovar za bezchybný. Ak to nie je možné môže kupujúci dostať zľavu na tovar alebo zrušiť zmluvu a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky.
 11. Ak predávajúci odstránil závadu tovaru, alebo chybný tovar vymenil za bezchybný, považuje sa reklamácia za vybavenú.
 12. Ak tovar pri reklamácii treba osobitne posúdiť, lehota na jej vybavenie nemôže presiahnuť tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba, ktorú zavinil kupujúci svojim konaním alebo svojou nespoluprácou, resp. neposkytnutím súčinnosti.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok, sa použijú najmä ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona a Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj ustanovenia iných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa primerane použijú aj pri oprave a úprave tovaru.
 3. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.januára 2011.